Giới thiệu

Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng của CÔNG TY CP TMXD & DV GREEN HOUSE đã được thiết lập, duy trì phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Được Trung tâm kỹ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận cho quý Công ty.

Việc đánh giá giám sát sẽ được thực hiện 1 lần/năm. Lần đánh giá giám sát lần 1 đối với hệ thống quản lý chất lượng phải được thực hiện trước tháng 6/2016 theo ISO 9001:2008.

 

Chính sách chất lượng của công ty

 

* Sản phẩm chất lượng cao với dịch vụ hoàn hảo luôn là tiêu chí hàng đầu.

* Con  người  là  tài  sản  lớn  nhất,  là  nhân  tố  chủ  đạo  cho  sức  mạnh  Green House.

* Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, thân thiện và gắn kết.

* Là đối tác tin cậy.

* Đề cao giá trị xã hội và tính bền vững trong quá trình xây dựng, phát triển .

 

Mục tiêu chất lượng của công ty

 

Nhằm tiếp tục duy trì và cải  tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu  chuẩn ISO 9001:2008 có hiệu lực và hiệu quả, hướng đến Chính sách chất lượng của Công ty, toàn thể CBCNV Công ty xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2015 (Quý II – III – IV) với các chỉ tiêu sau:

 

* Phấn  đấu  đến  tháng  05  năm  2015  hệ  thống  quản  lý  chất  lượng  theo  tiêu chuẩn ISO 9001:2008 xây dựng thành công và được cấp giấy chứng nhận.

* 100%  sản phẩm sản xuất đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định.

* Không có khiếu nại của khách hàng về chất lượng của sản phẩm

Quyết định và chứng nhận

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

1. Hồ sơ đánh giá nội bộ

1. Hop xem xet lanh dao.pdf

2. Ket qua danh gia noi bo.pdf

3. Bao cao danh gia.pdf

2. Quyết định thành lập ban ISO

1. Danh sach dao tao danh gia noi bo ISO 9001-2008.pdf

2. Danh sach dao tao nhan thuc ISO 9001-2008.pdf

3. Danh sach duoc cap phat tai lieu.pdf

4. Ket qua kiem tra.pdf

5. Quyet dinh bo nhiem va thanh lap to ISO.pdf

6. Quyet dinh ban hanh tai lieu theo ISO.pdf

3. Cơ sở mục tiêu và chất lượng

1. Mo ta chuc danh cong viec.pdf

2. So tay chat luong.pdf

3. Chinh sach chat luong.pdf

4. Ke hoach thuc hien muc tieu chat luong.pdf

5. Muc tieu chat luong cua cong ty.pdf

4. Quy trình và biểu mẫu

Quy trình

1. Quy trinh kiem soat tai lieu.pdf

2. Quy trinh kiem soat ho so.pdf

3. Quy trinh quan ly nhan su.pdf

4. Quy trinh quan ly thiet bi.pdf

5. Quy trinh tiep nhan va xem xet yeu cau hop dong.pdf

6. Quy trinh mua hang va thue thau phu.pdf

7. Quy trinh San xuat va Lap dat.pdf

8. Quy trinh phan hoi khieu nai cua khach hang.pdf

9. Quy trinh danh gia noi bo.pdf

10. Quy trinh kiem soat san pham khong phu hop.pdf

11. Quy trinh hanh dong khac phuc, ngan ngua va cai tien.pdf

12. Quy dinh hop xet lanh dao.pdf

Biểu mẫu

1. Mau danh muc tai lieu noi bo.pdf

2. Mau dang muc tai lieu ben ngoai.pdf

3. Mau danh muc ho so.pdf

4. Mau ho so dao tao ca nhan.pdf

5. Mau danh muc thiet bi san xuat.pdf

6. Mau Ke hoach bao duong thiet bi.pdf

7. Mau phieu yeu cau tiep nhan va xem xet hop dong.pdf

8. Mau phieu danh gia nha cung cao.pdf

9. Danh sach nha cung cap duoc phe duyet.pdf

10. Mau so theo doi phan hoi khieu nai cua KH.pdf

11.Mau phieu tham do y kien KH.pdf

12. Mau ke hoach danh gia noi bo.pdf

13. Mau phieu danh gia noi bo.pdf

14. Mau bao cao danh gia noi bo tong hop.pdf

15. Mau phieu yeu cau khac phuc, phong ngua va cai tien.pdf

16. Mau bien ban hop xet lanh dao.pdf